Get Adobe Flash player

banner

เข้าระบบ

ประกอบด้วย 

  1. ผู้แทนเกษตรกรอำเภอ ท้องที่ ที่สภาเกษตรกร เป็นประธาน คณะผู้ปฏิบัติงานจังหวัดมีมติแต่งตั้ง
  2. ผู้แทนเกษตรกรตำบล ทุกตำบล ในอำเภอ ท้องที่ เป็นคณะผู้ปฏิบัติงาน
  3. ผู้แทนเกษตรกรตำบล ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการคณะผู้ปฏิบัติงาน จากคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรอำเภอนั้น