Get Adobe Flash player

banner

เข้าระบบ

  1. รวบรวม จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในอำเภอ
  2. รวบรวม หรือประมวลข้อมูล ปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกันภัยพิบัติทางการเกษตรในท้องที่อำเภอ
  3. รวบรวม หรือประมวลข้อมูล วิธีการผลิต ต้นทุน และรายได้จากการผลิต ผลผลิต รวมทั้งเสถียรภาพด้านราคาของสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจในท้องที่
  4. จัดทำข้อมเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อนให้การสนับสนุน
  5. สำรวจข้อมูลองค์กรเกษตรกร เพื่อนประกอบ การดำเนินการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรแล้วพัฒนาองค์กร
  6. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องที่ ให้หน่วยงานรับผิดชอบแก้ไข พร้อมแจ้งสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ เช่น การเคลื่อนไหวการชุมนุมเรียกร้อง เกิดภัยพิบัติทางการเกษตร ราคาผลผลิตตกต่ำ เป็นต้น
  7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมููล ข่าวสารทางการเกษตร ที่ได้รับจากสภาเกษตรกรจังหวัด ให้แก่ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย