Get Adobe Flash player

banner

เข้าระบบ

สภาเกษตรกรเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล!!!
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด สฎ.
และนายวิโรจน์ สุระกา สมาชิกสภาเกษตรกร เขตอำเภอบ้านนาเดิม
จัดประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอบ้านนาเดิม
และโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม
โดยมุ่งเน้นประเด็นปัญหาสำคัญหลักๆ 
5 ด้าน ได้แก่ 
1)ปัญหาหนี้สิ้น 
2)ปัญหาที่ดินทำกิน 
3)ปัญหาแหล่งน้ำ 
4)ปัญหาด้านสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม 
5)ปัญหาราคาปัจจัยการผลิตและผลผลิตการเกษตร 
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว 
ได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโสอำเภอบ้านนาเดิม กล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมท่านนายยก อบต.นาใต้

โดยผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลของอำเภอบ้านนาเดิม
ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย และองค์กรเกษตรกร 
ร่วมนำเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง และ สถานที่ในร่ม