Get Adobe Flash player

banner

เข้าระบบ

สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด สฎ.
และนายพิราเชนทร์ มุสิกรังษี สมาชิกสภาเกษตรกร เขตอำเภอเมือง
จัดประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอเมือง
และโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง
โดยมุ่งเน้นประเด็นปัญหาสำคัญหลักๆ 
5 ด้าน ได้แก่ 
1)ปัญหาหนี้สิ้น 
2)ปัญหาที่ดินทำกิน 
3)ปัญหาแหล่งน้ำ 
4)ปัญหาด้านสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม 
5)ปัญหาราคาปัจจัยการผลิตและผลผลิตการเกษตร 
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว 
ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมือง เปิดการประชุมฯ 
พร้อมท่านนายก อบต.คลองน้อย 
ประธาน ศพก. (ท่านสุมาตร อินทรมณี) 
ผู้แทนเกษตรจังหวัด เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน
ร่วมการจัดเวที นำเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน 
เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ต่อไป
ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลคลองน้อย
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม