Get Adobe Flash player

banner

เข้าระบบ

สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด สฎ.
และนายเจริญ รักษ์ทอง สมาชิกสภาเกษตรกร เขตอำเภอพุนพิน
จัดประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอพุนพิน
และโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบล ศรีวิชัย อำเภอพุนพิน
โดยมุ่งเน้นประเด็นปัญหาสำคัญหลักๆ 
5 ด้าน ได้แก่ 
1)ปัญหาหนี้สิ้น 
2)ปัญหาที่ดินทำกิน 
3)ปัญหาแหล่งน้ำ 
4)ปัญหาด้านสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม 
5)ปัญหาราคาปัจจัยการผลิตและผลผลิตการเกษตร 
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว 
ได้รับเกียรติจาก
ท่านนายก อบต.ศรีวิชัย 
(นายชัยยศ กล่อมทอง) เปิดการประชุมฯ 
พร้อมผู้ประสานงานสภาฯระดับตำบล (นายอัครเดช ขนุนนิล)
ผู้แทนสภาเกษตรกรฯ เขตอำเภอพนม (นายพิษณุ อัคนี)
ผู้แทนเกษตรอำเภอ ผู้แทนสภาเกษตรระดับหมู่บ้าน เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน
ร่วมการจัดเวที นำเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน 
เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ต่อไป
ณ ห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม