Get Adobe Flash player

banner

เข้าระบบ

สนง.สภาเกษตรกรจังหวัด สฎ.
ลงพื้นที่ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ พระแสง
ิและจัดเวที ทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ไทรโสภา อำเภอพระแสง
โดยมีนาย ลือชา อุ่นยวง
สมาชิกสภาเกษตรกร เขตอำเภอชัยบุรี
นายสำเริง ขาวบ้านนา ผู้แทนสมาชิกสภาฯ ตำบลไทรโสภา ร่วมดำเนินการ

โดยมุ่งเน้นประเด็นปัญหาสำคัญหลักๆ 
5 ด้าน ได้แก่ 
1)ปัญหาหนี้สิ้น 
2)ปัญหาที่ดินทำกิน 
3)ปัญหาแหล่งน้ำ 
4)ปัญหาด้านสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม 
5)ปัญหาราคาปัจจัยการผลิตและผลผลิตการเกษตร 
ได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโส อำเภอพระแสง เปิดการประชุมฯ 
พร้อมท่านรองนายก อบต.ไทรโสภา

ในการจัดเวทีครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นผู้แทนเกษตรจังหวัด เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน
ร่วมการจัดเวที นำเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน 
เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ต่อไป
ณ ห้องประชุม อบต.ไทรโสภา

และมีการ Video Conferent จาก สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยท่านสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฯ/รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ได้พบ ปะ พูดคุย เกี่ยวกับ ข้อเสนอที่ยื่นเสนอให้กับคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตร เมื่อวันที่ 23 กพ.61 ณ จังหวัดสงขลา
โดยเป็นข้อเสนอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ในการปรับโครงสร้างฯ

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม