Get Adobe Flash player

banner

เข้าระบบ

ประกอบด้วย 

  1. ผู้แทนเกษตรกรตำบล ท้องที่ ที่สภาเกษตรกร เป็นประธาน คณะผู้ปฏิบัติงานจังหวัดมีมติแต่งตั้ง
  2. ผู้แทนเกษตรกรหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เป็นคณะผู้ปฏิบัติงาน
  3. ผู้แทนเกษตรกรหมู่บ้าน ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการคณะผู้ปฏิบัติงาน จากคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตำบลนั้น