Get Adobe Flash player

banner

เข้าระบบ

  1. รวบรวม จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในตำบล
  2. รวบรวม หรือประมวลข้อมูล ปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาการเกษตร และการป้องกันภัยพิบัติทางการเกษตรในท้องที่
  3. รวบรวม หรือประมวลข้อมูล วิธีการผลิต ต้นทุน และรายได้จากการผลิต ผลผลิต รวมทั้งเสถียรภาพด้านราคาของสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจในท้องที่
  4. จัดทำข้อมเสนอแผนพัฒนาเกษตรระดับตำบล เสนอขอรับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล หรือหน่วยงานอื่นเพื่อนให้การสนับสนุน
  5. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตรในท้องที่ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข พร้อมแจ้งคณะปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ และสภาเกษตรกรจังหวัด
  6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมููล ข่าวสารทางการเกษตร ที่ได้รับจากสภาเกษตรกรจังหวัด 
  7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย