Get Adobe Flash player

banner

เข้าระบบ

 


นายจรัญ  รอดศรีนาค
หัวหน้า สนง. สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ ฯ

 
นายธวัชชัย  รัตนจิตต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


นางช่อทิพย์  วานิชย์เจริญ
หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม

 

 

 

นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

 

 นางสาวณัฐรดา  รอดเกลี้ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


แนน

 นางสาวจิราพร  สุขราช

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

 นางพอใจ  ศรีเกิด
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

 

 

โปย  

นางพรทิพย์  พุ่มพวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ