สมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 

นายสิทธิพร จริยพงศ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

นายเสถียร จันทร์เดช
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนที่ 1
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอท่าชนะ

นายเจริญ รักษ์ทอง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนที่ 2
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอพุนพิน

นายณรงค์ ถุงทอง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอวิภาวดี

นางทับทิม ใจซื่อ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเกาะสมุย

นายนพดล เรืองจันทร์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอเกาะพะงัน

นายมาโนช ดิษฐเดช
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอดอนสัก

 นายพยุง ทิพย์รักษ์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอท่าฉาง

 นายพิราเชนทร์ มุสิกรังสี
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมือง

 นายพิษณุ อัคนี
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอพนม

 นายพูนศักดิ์ ขาวสุวรรณ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอเวียงสระ

 นายวิชิต ศักดา
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอคีรีรัฐนิคม

 นายสมปอง คชฤทธิ์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอเคียนซา

 นายลือชา อุ่นยวง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอชัยบุรี

 นายเลขา เพชรสองเมือง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอบ้านตาขุน

  นายสมชาย นิลอนันต์
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอกาญจนดิษฐ์

  นายศตวรรษ แสนเกตุ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอไชยา 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
นายไพศาล นิจจันทร์พันธ์ศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์
นายสมชาย สินมา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง 
นายวันชัย กลางณรงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ
นายภานุ แพเพชรทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ