เจ้าหน้าที่สำนักงานสภา ฯ

บุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
นางช่อทิพย์  วานิชย์เจริญ
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร ฯ
 
     
  นางสาวณัฐรดา  รอดเกลี้ยง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์
 
       
นางพอใจ  ศรีเกิด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจิราพร  สุขราช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเอกพงศ์ หงษ์พฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายปิยะวัฒน์  ละออย้อย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
       
 
พนักงานทำความสะอาด

พนักงานขับรถ