วันอาทิตย์, 13 มิถุนายน 2564
Image

จัดฝึกอบรม การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมันและวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารในดิน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายพิษณุ อัคนี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเขตอำเภอพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรม การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมันและวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารในดิน
ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ตำบลคลองสก และตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในปัจจุบัน ขาดช่วงให้ผลผลิตเป็นระยะยาว จึงทำให้เกษตรกรขาดรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการดูแลและบริหารจัดการปาล์มน้ำมันที่ผ่านมาไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามความต้องการธาตุอาหารของต้นปาล์มน้ำมัน
เกษตรกรจึงได้สะท้อนปัญหาผ่านสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดเขตอำเภอพนม(นายพิษณุ อัคนี) เสนอปัญหาดังกล่าวต่อสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนำไปสู่การประสานการจัดอบรมการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมันและวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารในดิน เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจในการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ภาพ/ข่าว ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
©2021 สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Search