วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
Image

ประชุมการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ประชุมการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19....
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 สภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเลขาประชุมการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งที่1 เรื่องเพิ่มช่องทางการตลาดกุ้งฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศักดาพร รัตนสุภา เป็นประธานในการจัดประชุมฯ และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และองค์กรภาคีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สืบเนื่องจากรับแจ้งจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกสอง ส่งผลกระทบต่อราคา ในการจำหน่ายและการส่งออกกุ้งขาวของประเทศไทย เป็นอย่างมาก ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีรายได้ลดลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จึงนำมาสู่การประชุมปรึกษาหารือและแนวทางแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐ ในการนี้นายพิสิทธิ์ นวนนุ่น ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัดได้แสดงราคาให้ที่ประชุมทราบ พร้อมจัดหาให้ตามสั่งแต่มีข้อตกลงว่า ต้องสัางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และราคาจะคงอยู่ 7 วัน ผู้มาร่วมประชุมให้ความสนใจ มีแผนการที่จะสั่งซื้อ และประธานยังมอบหมายให้สหกรณ์จังหวัดฯ ประสานเครือข่ายในต่างจังหวัด ภายใต้คำว่า กุ้งสุราษฎร์เป็นกุ้งพรีเมี่ยม มาตรฐานส่งออก ปลอดภัยไร้โควิด ในการแก้ปัญหาระยะสั้น สำหรับแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว โน้มที่จะมีผลผลิตกุ้งในช่วง เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ประธานมอบให้พานิชย์จังหวัด และสภาอุตสาหกรรม หารือกับห้องเย็นในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดเก็บกุ้งหากราคาลดลงกว่าที่ผู้เลี้ยงจะรับได้ และแนวทางที่มีผู้เสนอเรื่องการตั้งห้องเย็น ก็คงเป็นแนวทาง ต่อไป ในเรื่องนี้ประธานรับทราบ กำลังดูช่องทาง
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังวัดสุราษฎร์ธานี
เผยแพร่ วันที่ 18 มกราคม 2564
©2021 สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Search