วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564
Image

ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มใน 5 จังหวัดภาคใต้ รวมพลังเตรียมล่ารายชื่อกว่า 1 หมื่นรายผลักดัน “ร่าง พรบ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม” ต่อรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มใน 5 จังหวัดภาคใต้ รวมพลังเตรียมล่ารายชื่อกว่า 1 หมื่นรายผลักดัน “ร่าง พรบ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม” ต่อรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หลังยื่นมาครั้งหนึ่งแล้วไม่เป็นผล
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 256 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุม หารือในการล่ารายชื่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้ได้อย่างน้อย 1 หมื่นรายชื่อเพื่อผลักดันให้เกิดร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และได้มีตัวแทนจากสมาคมชาวสวนปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช และพังงา สภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กลุ่มเกษตรกร RSPO ประธานแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี และสมาพันธ์ลานเทปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย มาร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดความเสี่ยงในการผลิต ภัยพิบัติ ภัยศัตรูพืช โรคระบาด และการตลาดหลังราคาตกต่ำในช่วงผลิตออกสู้ตลาดมาก ทำให้โรงงานกดราคา หลังจากที่เคยยืนมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2562 แต่รัฐบาลเมินเฉยมาครั้งหนึ่งแล้ว หาก พรบ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเกิดขึ้นมาได้จะส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มเป้นอยากมาก โดยเฉพาะในเรื่องของราคาปาล์มน้ำมัน เมื่อผลผลิตออกมามากจะทำให้โรงงานฉวยโอกาสกดราคาเป็นประจำทุกปี บางครั้งเหลือกิโลกรัมละ 1.80 บาท ก็เคยมีมาแล้ว แต่เมื่อหากมี พรบ.เกษตรกรก็จะได้ปาล์มน้ำมันในราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกร
นายชัยวุฒิ จิตนุพงศ์ นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในการร่วมตัวของตัวแทนแต่ละองค์กรในวันนี้เพื่อให้แต่ละองค์กรไปล่ารายชื่อเกษตรกรให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 หมื่นรายชื่อเพื่อเสนอไปยังรัฐบาลให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม หลังจากที่เคยยืนมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไปตามข้อเสนอและเป็นไปด้วยความล่าช้าและถูกแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ในธุรกิจปาล์มน้ำมันตลอดมาและได้แก้ไขสาระสำคัญจากร่างเดิม อาทิ เดิมมี 8 หมวด 56 มาตราถูกตัดออกเหลือ 4 หมวด 56 มาตรา โดยเฉพาะหมวดที่ 2 เรื่องกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ในส่วนของรายได้กองทุนได้จากเงินของรัฐเป็นหลัก ตัดเงินสมทบที่เก็บจากผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มออก และหาก พรบ.ผ่านออกมาบังคับใช้จะส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีกองทุนปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงในการผลิต ภัยพิบัติ ภัยศัตรูพืช โรคระบาด และการตลาดหลังราคาตกต่ำในช่วงผลิตออกสู้ตลาดมาก ทำให้โรงงานกดราคา เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนปาล์มเกี่ยวกับการปลูก การปลูกทดแทนเพื่อบกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน อีกทั้งให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรอันนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการผลิตให้เกิดความยั่งยืนในทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต...
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เผยแพร่ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564
©2021 สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Search