วันอาทิตย์, 13 มิถุนายน 2564
Image

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 ชื่อ  ตำแหน่ง  การติดต่อ
 นายจรัญ รอดศรีนาค  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร ฯ  081-3976081
 นางช่อทิพย์ วานิชย์เจริญ  หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร  089-7248770
 นายธวัชชัย รัตนจิตต์  นักจัดการ งานทั่วไปปฎิบัติการ  081-3881266
 นายปิยะวัฒน์ ละออย้อย  นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ  084-2231531
 นางสาวณัฐรดา รอดเกลี้ยง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ  089-8714161
 นางพอใจ ศรีเกิด  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ  081-7370199
 นางสาวจิราพร สุขราช  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ  061-7739903
©2021 สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Search