วันอาทิตย์, 13 มิถุนายน 2564
Image

ทำเนียบบุคลากร

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งฃาติ
  Prapat Punyachatruk  
  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชติ
 
user64   1 6
 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์
รองประธานสภเกษตรแห่งชติ คนที 1
   นายสิทธิพร จริยพงษ์
รองประธานสภเกษตรแห่งชติ คนที 2

 

สมาชิกสภาเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  1 6นายสิทธิพร จริยพงษ์
ประธานสภาเกษตรกรสุราษฎร์ธานี
 
  2นายเสถียร จันทร์เดช
รองประธาน คนที่ 1
21นายเจริญ รักษ์ทอง
รองประธาน คนที่ 2
 
20นายณรงค์ ถุงทอง
สมาชิก อ.วิภาวดี
5นายสมชาย นิลอนันต์
สมาชิก อ.กาญจนดิษฐ์
19นางทับทิม ใจซื่อ
สมาชิก อ.เกาะสมุย
10นายลือชา อุ่นยวง
สมาชิก อ.ชัยบุรี
9นายเลขา เพชรสองเมือง
สมาชิก อ.บ้านตาขุน
17นายนาคินทร์ มุขแก้ว
สมาชิก อ.บ้านนาสาร
16นายพยุง ทิพย์รักษ์
สมาชิก อ.ท่าฉาง
18นายนพดล เรืองจันทร์
สมาชิก อ.เกาะพงัน
13นายพูนศักดิ์ ขาวสุวรรณ
สมาชิก อ.เวียงสระ
7นายวิโรจน์ สุระกา
สมาชิก อ.บ้านนาเดิม

นายวิชิต ศักดา
สมาชิก อ.คีรีรัฐนิคม
11นายมาโนช ดิษฐเดช
สมาชิก อ.ดอนสัก
14นายพิษณุ อัคนี
สมาชิก อ.พนม
3นายสมปอง คชฤทธิ์
สมาชิก อ.เคียนซา

นายศตวรรษ แสนเกตุ
สมาชิก อ.ไชยา
15นายพิราเชนทร์ มุสิกรังษ์
สมาชิก อ.เมือง

 

บุตลากรประจำสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2 4นายจรัญ รอดศรีนาค
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  13นางฃ่อทิพย์ วาณิชย์เจริญ
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
 
6นายธวัชชัย รัตนจิตต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
11นางสาวณัฐรดา รอดเกลี้ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
10นายปิยวัตน์ ละออย้อย
นักวิชาการปฏิบัติการ
14นางสาวจิราพร สุขราช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  121นางพอใจ ศรีเกิด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
     
©2021 สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Search