วันอาทิตย์, 13 มิถุนายน 2564
Image

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วิสัยทัศน์
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร มีความเข็มแข็ง มีความพร้อมในการแข่งขันระดับสากล
สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองศูนย์กลางการเกษตร อุตสาหกรรม ในภูมิภาค

พันธกิจ
1. พัฒนาเสร็มสร้างความเข้มแข็งและมั่นคง ให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
2. สร้างเครือข่าย เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรม โดยเชื่อมโยงกับภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี่ยน ให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด
3. บูรณาการจัดทำแผนแม่บท เพื่อพัฒนาเกษตรกรจากส่างสู่บน
4. จัดทำระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และใช้กำหนดนโยบายของรัฐ
5. ส่งเสริม และสนับสนุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืช และสัตว์ท้องถิ่น ประมง นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

และเกษตรกรรมอื่น ๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม

©2021 สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Search