ดร.วันสาด ศรีสุวรรณ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

นายวิทวัฒน์  พรมสอน
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรฯ

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน

...

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธนี ได้ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันคัดกลุ่ม เกษตรกรที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการพัฒนาต่อยอดทา...

กะปิท่าเคยมีชื่อเสียงในฐานะกะปิระดับพรีเมียม เกิดขึ้นจากกลุ่มสตรีผลิตกะปิตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

...

Facebook Fanpage