เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกร

    โครงสร้างและบุคลากรสภาเกษตรกร จังหวัดสุราษฏร์ธานี    
                   
       
 นายวิทวัฒน์  พรมสอน
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร ฯ
       
     
  ฝ่ายอำนวยการ     ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร  
 
นางณัฐรดา  วิมลศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   
นายธวัชชัย  รัตนจิตต์
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
 
   
 
นางพอใจ  ศรีเกิด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นางสาวจิราพร  สุขราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปิยะวัฒน์  ละออย้อย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายเอกพงศ์ หงษ์พฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
           
นางสาวนงนุช  อะริวะสะโร
พนักงานทำความสะอาด
นายสนธยา ทองดี
พนักงานขับรถ