กะปิท่าเคย

Image
        กะปิท่าเคยมีชื่อเสียงในฐานะกะปิระดับพรีเมียม เกิดขึ้นจากกลุ่มสตรีผลิตกะปิตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกระบวนการผลิตที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการหมักเคยเป็นเวลา 6 เดือน-2 ปี ทำให้กะปิมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ผิวสัมผัสนุ่มละเอียด สีอมชมพู และมีรสชาติเข้มข้น
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคม เพื่อให้กลุ่มเสนอปัญหา พบว่า กลุ่มต้องการพัฒนาและยกระดับกะปิให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และฉลากต่าง ๆ ให้ถูกตาต้องใจผู้บริโภค สำนักงานสภาเกษตรกรฯ จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และในส่วนของกิจกรรมอื่นๆ สำนักงานสภาเกษตรฯ ก็ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นต้น
         กลุ่มผลิตกะปิท่าเคย ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ปัจจุบัน มีนางวันจุรี สุวรรณรัตน์ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก ประมาณ 50 คน