โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชิพระดับตำบลประจำปีงบประมาณ 2565

Image

โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน เป็นตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรในลักษณะของการนำร่อง หรือการทำเป็นตัวอย่าง โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของเกษตรกร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยนำปัญหาหลักของเกษตรกรทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านหนี้สิน
2.ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3.ด้านที่ดินทำกิน
4. ด้านราคาสินค้าเกษตร
5. ด้านสวัสดิการเกษตร สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม
6. ด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

เพื่อมาร่วมกันค้นหาปัญหาของเกษตรกร องค์กรเกษตร ของตำบลท่าข้าม หาแนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงตามความต้องการของชุมชน