รายการ คุยกับสภาภาษาเกษตร fm 89.75 mhz

Image
รายการ "คุยกับสภาฯ ภาษาเกษตร" ช่องทางการออกอากาศ..
• ทุกวันจันทร์ เวลา 10.10-11.00 น.
• วิทยุ สวท.สฎ. คลื่น 89.75 Mhz
• Live สด ได้ทาง เพจ สวท.สุราษฎร์ธานี และ เพจของ สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ตารางจัดรายการ วิทยุ รายการ "คุยกับสภาฯ ภาษาเกษตร" (สวท.89.75 Mhz) 
 ทุกวันจันทร์ เวลา 10.10-11.00 น. 
 
 ดำเนินการโดย :    นายปิยะวัฒน์ ละออย้อย  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 นางสาวจิราพร  สุขราช ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เทปที่  วันที่ออกอากาศ  เรื่องพูดคุย แขกรับเชิญ ตำแหน่ง หมายเหตุ ลิงค์ Live
1 9 มีนาคม 2563 บทบาท/ภารกิจ สภาเกษตรกรจังหวัด/ชาติ นายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สด/จัดห้องส่ง Link
2 16 มีนาคม 2563 สถานการณ์ผลไม้ เงาะ ทุเรียน มังคุดฯ นายนาคินทร์ มุกแก้ว ประธานคณะทำงานด้านข้าว ผลไม้ มะพร้าว  สด/จัดห้องส่ง Link
3 23 มีนาคม 2563 กอช./มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ จิราพร/ปิยะวัฒน์ - สด/จัดห้องส่ง Link
4 30 มีนาคม 2563 แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล/ขึ้นทะเบียนกลุ่มองค์กร จิราพร/ปิยะวัฒน์ - สด/จัดห้องส่ง Link
5 6 เมษายน 2563  เกษตรอุตสาหกรรม/ผลกระทบโควิด-19 ต่อภาคการเกษตร นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สด/โทรศัพท์ -
6 13 เมษายน 2563  ***ไม่มีการจัดรายการ (เปิดเพลงจากสถานี) - - - -
7 20 เมษายน 2563  สถานการณ์ การประมง(ผลกระทบ/แนวทางแก้ไข) นายสมชาย สินมา ประธานคณะทำงานด้านประมง สด/โทรศัพท์ Link
8 27 เมษายน 2563  สภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 (ระยะสั้น/ระยะยาว) นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สด/โทรศัพท์ Link
9 4 พฤษภาคม 2563  ทุเรียนสายพันธุ์พื้นบ้าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจักรกฤษณ์ ชวลิต ประธานชมรมทุเรียน 100 สายพันธุ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทปเสียง Link
10 11 พฤษภาคม 2563  แนวทางการส่งเสริมการปลูกผัก นายนพดล จันทร์เกตุ เจ้าของ JP Farm เทปเสียง Link
11 18 พฤษภาคม 2563  สถานการณ์ ปาล์มน้ำมัน/จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชัยวุฒน์ จิตต์นุพงศ์ นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทปเสียง Link
12 25 พฤษภาคม 2563  ตลาดสินค้าเกษตร (ออนไลน์)  จิราพร/ปิยะวัฒน์ - เทปเสียง Link
13 1 มิถุนายน 2563  ตลาดสินค้าออนไลน์ (แอพลิเคชั่น) นายณรงค์ คงมาก ที่ปรึกษากลุ่มกรีนฟู้ดส์ เมืองคนดี เทปเสียง Link
14 8 มิถุนายน 2563  การตลาดออนไลน์แบบ ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค (H2H Marketing) โดยใช้เฟสบุ๊คเพจ นายติวากรณ์ คำจุณ นักออกแบบวิเคราะห์ระบบและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เทปเสียง Link
15 15 มิถุนายน 2563  ผลกระทบ CPTPP ต่อภาคการเกษตร นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สด/โทรศัพท์ Link
16 22 มิถุนายน 2563  สัมภาษณ์ประธานสภาฯ
เรื่อง รองนายกลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สด/โทรศัพท์ Link
17 29 มิถุนายน 2563  การเลี้ยงแพะในสวนปาล์ม (การทำเกษตรเชิงคู่)  นายลือชา อุ่นยวง ประธานคณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน เทปเสียง Link
18 6 กรกฎาคม 2563  อ้อยอินทรีย์ ของดีคลองน้อย นายณัฐคม  ทองเกิด (แชมป์)   ศูนย์การเรียนรู้ ฟาร์มชุมชนคนคลองน้อย สมาชิกกลุ่มกรีนฟู้ดส์ เมืองคนดี เทปเสียง Link
19 13 กรกฎาคม 2563  การเลี้ยงผึ้งชันโรง ในสวนปาล์มน้ำมัน อาจารย์พรพันธุ์ศักดิ์ พาหะมาก เจ้าของฟาร์มเลี้ยงผึ้งชันโรง สด/จัดห้องส่ง Link
20 20 กรกฎาคม 2563  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบ SCE PGS นายวันชัย  กลางณรงค์ ประธาน คณะทำงานด้านเกษตรอินทรีย์(สภาเกษตรกรฯ) สด/จัดห้องส่ง Link
21 27 กรกฎาคม 2563  (รีรัน)การเลี้ยงแพะในสวนปาล์ม (การทำเกษตรเชิงคู่)  นายลือชา อุ่นยวง ประธานคณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน(สภาเกษตรกรฯ) รีรัน -
22 3 สิงหาคม 2563  ประชาสัมพันธ์ข่าว สภาเกษตรฯ เดือน กค 63  จิราพร/ปิยะวัฒน์ - สด/จัดห้องส่ง Link
23 10 สิงหาคม 2563  (รีรัน)มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบ SCE PGS นายวันชัย  กลางณรงค์ - รีรัน -
24 17 สิงหาคม 2563  สภาเกษตรจังหวัดสุราษฯ ร่วมกับสถาบันบริหารจัดการที่ดิน(องค์กรมหาชน) นายสุนทร ไทรจำเนียร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ สด/จัดห้องส่ง Link
25 24 สิงหาคม 2563  โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย (พูดคุย) จิราพร/ปิยะวัฒน์ - สด/จัดห้องส่ง Link
26 31 สิงหาคม 2563  ผลผลิตและผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นายศักดิ์ชาย ใหม่น้อย   ประธานวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์ปลอดภัยศรีตาปี สด/จัดห้องส่ง Link
27 7 กันยายน 25633  (รีรัน) การเลี้ยงผึ้งชันโรง อาจารย์พรพันธุ์ศักดิ์ พาหะมาก เจ้าของฟาร์มเลี้ยงผึ้งชันโรง รีรัน Link
28 14 กันยายน 25633  ***ไม่มีการจัดรายการ (เปิดเพลงจากสถานี) - - - -
29 21 กันยายน 25633  ประชาสัมพันธ์ข่าว สภาเกษตรฯ เดือน สค-กย 63  จิราพร/ปิยะวัฒน์ - สด/จัดห้องส่ง Link
30 28 กันยายน 25633  มูลไส้เดือนแท้ 100 % (บุญเจริญฟาร์ม)   นายวีระศักดิ์ จรูญพงศ์   เจ้าของบุญเจริญฟาร์ม สด/จัดห้องส่ง Link
31 5 ตุลาคม 2563  แสน "สวนมหัศจรรย์ พันธุ์ไม้เนรมิตร" นายแสน  อินทรโชติ   เจ้าของแสนสวนมหัศจรรย์ สด/จัดห้องส่ง Link
32 12 ตุลาคม 2563  ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนตำบลช้างขวา (ผลิตภัณฑ์ จากเมล่อน) นายธณยศ จันทมะลิ  ประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถรชุมชนตำบลช้างขวา สด/จัดห้องส่ง Link
33 19 ตุลาคม 2563  ฟาร์มกาคาบพริก ออร์แกนิกฟาร์ม
(พริกทอดกรอบ 3 รส)
สัตวแพทย์หญิงนิชดา ชวรางกูร(หมอกา) เจ้าของฟาร์มกาคาบพริก สด/จัดห้องส่ง Link
34 26 ตุลาคม 2563  ขมิ้นชันเขาวง (แบรนด์ศาลาไทย) นายชัยสันท์  หิรัญสาลี    ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกขมิ้นชันปลอดสารพิษ สด/จัดห้องส่ง Link
35 2 พฤศจิกายน 2563  ไม่ได้ออกอกาศ (สถานีออกอากาศรับสมัครนายก อบจ.) - - - -
36 9 พฤศจิกายน 2563  กิจกรรม "เกี่ยวก้อย  มาเกี่ยวข้าว" นายกรีฑารม เมืองแมน   สด/จัดห้องส่ง  
37 16 พฤศจิกายน 2563  (รีรัน) "ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนตำบลช้างขวา (ผลิตภัณฑ์ จากเมล่อน)" - - รีรัน -
38 23 พฤศจิกายน 2563  ไร่แสนสุข “พลิกผืนแผ่นดินด้วยชีวิต สร้างแนวคิดวิถีเกษตรชุมชนเข้มแข็ง” นายภัณฑารักษ์ แก้วพลี    เจ้าของสวนไร่แสนสุข สด/จัดห้องส่ง Link
39 30 พฤศจิกายน 2563  “เอ็มกร ฟาร์ม” สวนผักเกษตรอินทรีย์ นายวรพงศ์ คงแก้ว   เจ้าของสวนผัก “เอ็มกรฟาร์ม” สด/จัดห้องส่ง  
40 7 ธันวาคม 2563  สถานีมีถ่ายทอดสด นายกฯ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม - - - -
41 14 ธันวาคม 2563  ***ไม่มีการจัดรายการ (เปิดเพลงจากสถานี) - - - -
42 21 ธันวาคม 2563  บรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก นางสาวอัญชลี  บารมีรุ่งเรือง   สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง     
43 28 ธันวาคม 2563  ***ไม่มีการจัดรายการ (เปิดเพลงจากสถานี) - - - -
44 4 มกราคม 2564  “ผลการปฏิบัติงาน ปี 2563”นักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ช่วยเหลือเกษตรกร) นายจรัญ  รอดศรีนาค   หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี -  
45 11 มกราคม 2564  (รีรัน) บรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก นางสาวอัญชลี  บารมีรุ่งเรือง   - - -
46 18 มกราคม 2564  การแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง        
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายพิสิทธิ์  นวลนุ่น   ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด เทปเสียง Link
47 25 มกราคม 2564  (รีรัน)  การแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง        
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- - - -
48 1 กุมภาพันธ์ 2564  ร่าง พรบ.ปาล์มน้ำมัน นายชัยวุฒิ  จิตต์นุพงศ์   นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สด/จัดห้องส่ง Link
49 8 กุมภาพันธ์ 2564   สรุปผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2564 จิราพร/ปิยะวัฒน์ - สด/จัดห้องส่ง Link
50 15 กุมภาพันธ์ 2564   รีรัน เทป  - - - -
51 22 กุมภาพันธ์ 2564   แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุมาตร  อินทรมณี   ประธานแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สด/จัดห้องส่ง Link
52 1 มีนาคม 2564 แปลงใหญ่มะพร้าว อำเภอเกาะพะงัน นายนพดล เรืองจันทร์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เขตอำเภอเกะพะงัน) เทปเสียง Link
53 8 มีนาคม 2564 การดูแลทุเรียนใต้ช่วงการออกดอก และติดผลในสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง อาจารย์ภพศักดิ์ ปานสีทอง   ประธานบริษัทอะกริซายน์ไบโอเทคโนโลยี
เจ้าของกลุ่ม “ใส่ปุ๋ยให้ถูกพืชก็งาม”
สด/จัดห้องส่ง Link
54 15 มีนาคม 2564          
55 22 มีนาคม 2564 ปัญหาภาวะโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สกจ.      
56 29 มีนาคม 2564 ผลงานที่ผ่านมาของสภาเกษตรฯ ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สกจ. - เทปเสียง Link
57 5 เมษายน 2564 ผลการปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สกจ.      
58 12 เมษายน 2564          
59 19 เมษายน 2564 ผลการปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สกจ.     Link
60 26 เมษายน 2564          
61 3 พฤษภาคม 2564          
62 10 พฤษภาคม 2564          
63 17 พฤษภาคม 2564          
64 24 พฤษภาคม 2564          
65 31 พฤษภาคม 2564          
66 7 มิถุนายน 2564          
67 14 มิถุนายน 2564          
68 21 มิถุนายน 2564 ช่องทางการส่งผลผลิตการเกษตร กับไปรษณีย์ไทย นายสุริยะ  เริงรื่น  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8   Link
69 28 มิถุนายน 2564 กะปิสวรรค์…?? ผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคย นางวันจุรี สุวรรณรัตน์  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคย   Link
70 5 กรกฎาคม 2564          
71 12 กรกฎาคม 2564 การจัดการระบบการประมูล มังคุดระบบออนไลน์ นายณรงค์ คงมาก - - Link
72 19 กรกฎาคม 2564 ผลงานที่ผ่านมาของสภาเกษตรฯ นายจรัญ  รอดศรีนาค  หัวหน้าสำนักงานสภาฯ - Link
73 26 กรกฎาคม 2564          
74 2 สิงหาคม 2564          
75 9 สิงหาคม 2564          
76 16 สิงหาคม 2564 เกษตรอินทรีย์กับผลกระทบที่รอการแก้ไข นายธณยศ จันทมะลิ     Link
77 23 สิงหาคม 2564          
78 30 สิงหาคม 2564          
79 6 กันยายน 2564 สถานการณ์การเกษตรปัจจุบัน ปาล์มน้ำมัน/ผลไม้ นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สด/Line Link
80 13 กันยายน 2564          
81 20 กันยายน 2564 เกษตรกรรมกับการตลาดออนไลน์ นายติวากรณ์ คำจุณ   วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์ นักออกแบบวิเคราะห์ระบบและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เซอติไฟว์เฟสบุ๊ค เทรนเนอร์ ผ่านหลักสูตรเทรนเดอร์ ทรนเนอร์ จากประเทศสิงค์โปร์    
82 27 กันยายน 2564 ผลิตภัณฑ์แปรรูป สมุนไพรบ้านทุ่งตาหนอน นางหวานจิต จันทวงศ์     ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพร   ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านทุ่งตาหนอน สด/Line Link
83 4 ตุลาคม 2564          
84 11 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพัน์งานสำนักงาน ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สกจ. - สด/Line Link
85 18 ตุลาคม 2564 ขอคัดค้านมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
(กบง.) ให้ปรับลดสัดส่วนผสมดีเซลจาก B10 เป็น B6
นายชัยวุฒิ  จิตต์นุพงศ์   นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี สด/Line Link
86 25 ตุลาคม 2564          
87 1 พฤศจิกายน 2564 การผลิตก้อนเชื้อเห็ดฟาร์มเห็ดก้อนทอง บ้านนายเนิน นายรัชชนะ แพทย์อินทร์  เจ้าของฟาร์มเห็ดก้อนทอง สด/Line Link
88 8 พฤศจิกายน 2564          
89 15 พฤศจิกายน 2564          
90 22 พฤศจิกายน 2564 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สกจ.   สด/Line Link
91 29 พฤศจิกายน 2564 การขอคัดค้านมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้ปรับสเปคน้ำมันดีเซลเหลือ B7 ชนิดเดียว นายพันธ์ศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะทำงานปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ สด/Line Link
92 6 ธันวาคม 2564          
93 13 ธันวาคม 2564          
94 20 ธันวาคม 2564 ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากแบรนด์ “ไอยะ” นางสาวรัตนาพร  บันเทิงจิตร   เจ้าของแบรนด์ “ไอยะ”  สด/Line Link
95 27 ธันวาคม 2564 คุยข่าวเดือนธันวาคม (ช้างป่า/มอบเครื่องอบกะปิ) ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สกจ. - สด/Line Link
96 3 มกราคม 2565          
97 10 มกราคม 2565 เล่าข่าว งาน ปี ที่ผ่านมา 2564 ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สกจ. - สด/Line  
98 17 มกราคม 2565 เล่าข่าว งานสำนักงานสภาเกษตรฯ ผลงาน/ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สกจ. - สด/Line Link
99 24 มกราคม 2565 ***ไม่มีการจัดรายการ (เปิดเพลงจากสถานี) - - - -
100 31 มกราคม 2565 ตลาดสินค้าเกษตรกับ สกต. ธ.ก.ส. นายมานะ  สุบรรณ  ประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุราษฎร์ธานี สด/Line Link
101 7 กุมภาพันธ์ 2565 ทิศทางขับเคลื่อน SME เกษตร กับ ศูนย์OSS  สุราษฎร์ธานี นายสำเร็จ มาศสุวรรณ  ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ sme ครบวงจร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สด/Line Link
102 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถอดบทเรียนสู้ภัยแล้งกับ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ บ้านปากซวด นายวัชรินทร์  มุกดา  ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านปากซวด สด/Line Link
103 21 กุมภาพันธ์ 2565 ***ไม่มีการจัดรายการ (เปิดเพลงจากสถานี) - - - -
104 28 กุมภาพันธ์ 2565 ***ไม่มีการจัดรายการ (เปิดเพลงจากสถานี) - - - -
105 7 มีนาคม 2565 แตงโมทุ่งอ่าวกินแล้วฟ้าวกินแล้วเฟี้ยว นายสมาน  บ้านเกาะใต้  ประธานชมรมแตงโมปลอดสารพิษบ้านทุ่งอ่าว  สด/Line Link
106 14 มีนาคม 2565 มีรายการถ่ายทอดสด ด่วน จากทางสถานี - - - -
107 21 มีนาคม 2565 ***ไม่มีการจัดรายการ (เปิดเพลงจากสถานี) - - - -
108 28 มีนาคม 2565 ***ไม่มีการจัดรายการ (เปิดเพลงจากสถานี) - - - -
109 4 เมษายน 2565 ***ไม่มีการจัดรายการ (เปิดเพลงจากสถานี) - - - -
110 11 เมษายน 2565 "ผลการดำเนินงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สกจ. - สด/Line Link
111 18 เมษายน 2565 กิจกรรม ผสานเครือข่าย ร้อยสายใย จากขุนเขาสู่มหานที  “เขา ป่า นา เล” นายพิษณุ อัคนี   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เขตอำเภอพนม) สด/Line Link
112 25 เมษายน 2565 บทบาทสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการแก้ไขปัญหาการตลาดจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายพรศิลป์ นิยะกิจ     สด/Line Link